Killifish, Goldspotted BradleyR

Photo: 
Species: 
Killifish, Goldspotted
Location: 
Florida Keys